تکذیب شایعه انفجار مین در مهران

تکذیب شایعه انفجار مین در مهران
فرمانده انتظامی شهرستان مهران شایعه انفجار مین در مهران و زخمی شدن یک نفر در این رابطه را تکذیب کرد.

تکذیب شایعه انفجار مین در مهران

فرمانده انتظامی شهرستان مهران شایعه انفجار مین در مهران و زخمی شدن یک نفر در این رابطه را تکذیب کرد.
تکذیب شایعه انفجار مین در مهران

View more posts from this author