توپی که جای خود را به شمشیر داد/ به راحتی نمی‌‎توان شمشیربازی را کنار گذاشت

توپی که جای خود را به شمشیر داد/ به راحتی نمی‌‎توان شمشیربازی را کنار گذاشت
بانوی ورزشکار اصفهانی که در نوجوانی هندبالیست موفقی بوده، در ادامه قهرمانی‌های زیادی را در شمشیربازی تجربه کرده است.

توپی که جای خود را به شمشیر داد/ به راحتی نمی‌‎توان شمشیربازی را کنار گذاشت

بانوی ورزشکار اصفهانی که در نوجوانی هندبالیست موفقی بوده، در ادامه قهرمانی‌های زیادی را در شمشیربازی تجربه کرده است.
توپی که جای خود را به شمشیر داد/ به راحتی نمی‌‎توان شمشیربازی را کنار گذاشت

View more posts from this author