توهین‌کنندگان به دین از امت رسول (ص) نیستند

توهین‌کنندگان به دین از امت رسول (ص) نیستند
استاد حوزه علمیه قم گفت: باید خداوند را به خاطر اینکه جزء امت رسول اکرم (ص) هستیم، شکر کنیم، کسانی که به بهانه مشکلات به دین توهین کردند، جزء امت پیامبر (ص) نیستند.

توهین‌کنندگان به دین از امت رسول (ص) نیستند

استاد حوزه علمیه قم گفت: باید خداوند را به خاطر اینکه جزء امت رسول اکرم (ص) هستیم، شکر کنیم، کسانی که به بهانه مشکلات به دین توهین کردند، جزء امت پیامبر (ص) نیستند.
توهین‌کنندگان به دین از امت رسول (ص) نیستند

View more posts from this author