تولید گاز در پارس جنوبی طی 4 سال دو برابر شد/ آغاز تولید نفت در منطقه پارس جنوبی

تولید گاز در پارس جنوبی طی 4 سال دو برابر شد/ آغاز تولید نفت در منطقه پارس جنوبی
مدیرعامل منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس گفت: در یک مقایسه کوتاه در پایان سال 92، تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی 270 میلیون متر مکعب در روز بود که امروز پس از چهار سال با اولویت بندی اجرای فازها،دو برابر شده است.

تولید گاز در پارس جنوبی طی 4 سال دو برابر شد/ آغاز تولید نفت در منطقه پارس جنوبی

مدیرعامل منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس گفت: در یک مقایسه کوتاه در پایان سال 92، تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی 270 میلیون متر مکعب در روز بود که امروز پس از چهار سال با اولویت بندی اجرای فازها،دو برابر شده است.
تولید گاز در پارس جنوبی طی 4 سال دو برابر شد/ آغاز تولید نفت در منطقه پارس جنوبی

View more posts from this author