تولید کلزا در دره‌شهر بیش از 2 برابر شده است

تولید کلزا در دره‌شهر بیش از 2 برابر شده است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام گفت: تولید کلزا در دره‌شهر بیش از 2 برابر شده است.

تولید کلزا در دره‌شهر بیش از 2 برابر شده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام گفت: تولید کلزا در دره‌شهر بیش از 2 برابر شده است.
تولید کلزا در دره‌شهر بیش از 2 برابر شده است

View more posts from this author