تولید پراید همچنان ادامه دارد

تولید پراید همچنان ادامه دارد
مدیر روابط عمومی گروه خودروسازی سایپا با اشاره به ادامه پیش ثبت‌نام برای خرید پراید، گفت: مؤظف به جوابگویی برای شرایط ثبت‌نامی هستیم و با روند فعلی که وجود دارد تولید پراید همچنان ادامه خواهد داشت.

تولید پراید همچنان ادامه دارد

مدیر روابط عمومی گروه خودروسازی سایپا با اشاره به ادامه پیش ثبت‌نام برای خرید پراید، گفت: مؤظف به جوابگویی برای شرایط ثبت‌نامی هستیم و با روند فعلی که وجود دارد تولید پراید همچنان ادامه خواهد داشت.
تولید پراید همچنان ادامه دارد

View more posts from this author