تولید واکسن «پنوموکوک» و «روتا ویروس» در ایران

تولید واکسن «پنوموکوک» و «روتا ویروس» در ایران
رئیس اداره مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: با اختصاص اعتبار 100 میلیون دلاری به‌زودی واکسن «پنوموکوک» و «روتا ویروس» فلج اطفال در ایران تولید می‌شود.

تولید واکسن «پنوموکوک» و «روتا ویروس» در ایران

رئیس اداره مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: با اختصاص اعتبار 100 میلیون دلاری به‌زودی واکسن «پنوموکوک» و «روتا ویروس» فلج اطفال در ایران تولید می‌شود.
تولید واکسن «پنوموکوک» و «روتا ویروس» در ایران

View more posts from this author