تولید فرش و بوم‌گردی دو مزیت توسعه‌ای راور

تولید فرش و بوم‌گردی دو مزیت توسعه‌ای راور
جانشین مدیرعامل بنیاد برکت گفت: فرش‌بافی و بوم‌گردی را به عنوان دو مزیت خوب شهرستان راور دنبال می‌کنیم.

تولید فرش و بوم‌گردی دو مزیت توسعه‌ای راور

جانشین مدیرعامل بنیاد برکت گفت: فرش‌بافی و بوم‌گردی را به عنوان دو مزیت خوب شهرستان راور دنبال می‌کنیم.
تولید فرش و بوم‌گردی دو مزیت توسعه‌ای راور

View more posts from this author