تولید صنایع معدنی سنگان فولاد مبارکه به ظرفیت اسمی رسید

تولید صنایع معدنی سنگان فولاد مبارکه به ظرفیت اسمی رسید
با انجام موفقیت‌آمیز آزمون تضمین عملکرد و تولید روزانه 16 هزار و 200 تن گندله در شرکت گندله‌سازی فولاد سنگان فولاد مبارکه، این شرکت به ظرفیت اسمی طراحی دست یافت.

تولید صنایع معدنی سنگان فولاد مبارکه به ظرفیت اسمی رسید

با انجام موفقیت‌آمیز آزمون تضمین عملکرد و تولید روزانه 16 هزار و 200 تن گندله در شرکت گندله‌سازی فولاد سنگان فولاد مبارکه، این شرکت به ظرفیت اسمی طراحی دست یافت.
تولید صنایع معدنی سنگان فولاد مبارکه به ظرفیت اسمی رسید

View more posts from this author