تولید سالانه 700 هزار تن برنج در گیلان/ نقش مهم کشاورزی در تحقق اقتصاد مقاومتی

تولید سالانه 700 هزار تن برنج در گیلان/ نقش مهم کشاورزی در تحقق اقتصاد مقاومتی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه کشاورزان در این استان نیاز غذایی بیش از 20 میلیون نفر جمعیت کشور را تأمین می‌کنند، گفت: سالانه 700 هزار تن برنج سفید در گیلان تولید می‌شود.

تولید سالانه 700 هزار تن برنج در گیلان/ نقش مهم کشاورزی در تحقق اقتصاد مقاومتی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه کشاورزان در این استان نیاز غذایی بیش از 20 میلیون نفر جمعیت کشور را تأمین می‌کنند، گفت: سالانه 700 هزار تن برنج سفید در گیلان تولید می‌شود.
تولید سالانه 700 هزار تن برنج در گیلان/ نقش مهم کشاورزی در تحقق اقتصاد مقاومتی

روزنامه قانون

View more posts from this author