تولید سالانه 3.4 میلیون تن انگور در کشور

تولید سالانه 3.4 میلیون تن انگور در کشور
مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت: بیش از 11 درصد محصولات باغی ما را انگور تشکیل می‌دهد و با بیش از 295 هزار هکتار زیرکشت و تولید 3.4 میلیون تن در سطح جهانی دارای مقام دوم بعد از ترکیه هستیم.

تولید سالانه 3.4 میلیون تن انگور در کشور

مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت: بیش از 11 درصد محصولات باغی ما را انگور تشکیل می‌دهد و با بیش از 295 هزار هکتار زیرکشت و تولید 3.4 میلیون تن در سطح جهانی دارای مقام دوم بعد از ترکیه هستیم.
تولید سالانه 3.4 میلیون تن انگور در کشور

View more posts from this author