تولد نوزادی در بیمارستان صحرایی سرپل‌ذهاب

تولد نوزادی در بیمارستان صحرایی سرپل‌ذهاب
بامداد امروز نوزادی در بیمارستان صحرایی ارتش در سرپل‌ذهاب به دنیا آمد.

تولد نوزادی در بیمارستان صحرایی سرپل‌ذهاب

بامداد امروز نوزادی در بیمارستان صحرایی ارتش در سرپل‌ذهاب به دنیا آمد.
تولد نوزادی در بیمارستان صحرایی سرپل‌ذهاب

View more posts from this author