توقیف کامیون حامل حدود 2 تن مواد مخدر در منوجان

توقیف کامیون حامل حدود 2 تن مواد مخدر در منوجان
سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان منوجان گفت: یک تن و 960 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک از یک کامیون در منوجان کشف شد.

توقیف کامیون حامل حدود 2 تن مواد مخدر در منوجان

سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان منوجان گفت: یک تن و 960 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک از یک کامیون در منوجان کشف شد.
توقیف کامیون حامل حدود 2 تن مواد مخدر در منوجان

View more posts from this author