توقیف محموله 1 میلیارد ریالی البسه قاچاق در بستک

توقیف محموله 1 میلیارد ریالی البسه قاچاق در بستک
فرمانده انتظامی شهرستان بستک از کشف هفت هزار و 850 ثوب انواع البسه قاچاق به ارزش یک میلیارد و 300 میلیون ریال در شهرستان خبر داد.

توقیف محموله 1 میلیارد ریالی البسه قاچاق در بستک

فرمانده انتظامی شهرستان بستک از کشف هفت هزار و 850 ثوب انواع البسه قاچاق به ارزش یک میلیارد و 300 میلیون ریال در شهرستان خبر داد.
توقیف محموله 1 میلیارد ریالی البسه قاچاق در بستک

تلگرام

View more posts from this author