توقیف تانکر حامل 34 هزار لیتر سوخت قاچاق در ایرانشهر

توقیف تانکر حامل 34 هزار لیتر سوخت قاچاق در ایرانشهر
سرپرست انتظامی ایرانشهر از توقیف تانکر حامل 34 هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.

توقیف تانکر حامل 34 هزار لیتر سوخت قاچاق در ایرانشهر

سرپرست انتظامی ایرانشهر از توقیف تانکر حامل 34 هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.
توقیف تانکر حامل 34 هزار لیتر سوخت قاچاق در ایرانشهر

View more posts from this author