توقف اجرای عملیات روکش آسفالت باند فرودگاه یاسوج تا بهار/ برقراری پروازها در آینده نزدیک

توقف اجرای عملیات روکش آسفالت باند فرودگاه یاسوج تا بهار/ برقراری پروازها در آینده نزدیک
مدیر فرودگاه یاسوج از توقف اجرای عملیات روکش آسفالت باند فرودگاه یاسوج تا فصل بهار خبر داد.

توقف اجرای عملیات روکش آسفالت باند فرودگاه یاسوج تا بهار/ برقراری پروازها در آینده نزدیک

مدیر فرودگاه یاسوج از توقف اجرای عملیات روکش آسفالت باند فرودگاه یاسوج تا فصل بهار خبر داد.
توقف اجرای عملیات روکش آسفالت باند فرودگاه یاسوج تا بهار/ برقراری پروازها در آینده نزدیک

View more posts from this author