توطئه دشمن قطع پیوند مردم با ولایت است

توطئه دشمن قطع پیوند مردم با ولایت است
وزیر اطلاعات گفت: امروز دشمن با زبان دین بین جامعه و ولی فقیه اختلاف می‌اندازد، بنابراین باید هوشیار باشیم تا توطئه دشمن، پیوند با رهبری را قطع و کمرنگ نکند.

توطئه دشمن قطع پیوند مردم با ولایت است

وزیر اطلاعات گفت: امروز دشمن با زبان دین بین جامعه و ولی فقیه اختلاف می‌اندازد، بنابراین باید هوشیار باشیم تا توطئه دشمن، پیوند با رهبری را قطع و کمرنگ نکند.
توطئه دشمن قطع پیوند مردم با ولایت است

View more posts from this author