توطئه تجزیه کشورهای اسلامی با راهپیمایی عظیم اربعین خنثی می‌شود

توطئه تجزیه کشورهای اسلامی با راهپیمایی عظیم اربعین خنثی می‌شود
نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس گفت: توطئه تجزیه کشورهای اسلامی با راهپیمایی عظیم اربعین حسینی به طور قطع خنثی می‌شود.

توطئه تجزیه کشورهای اسلامی با راهپیمایی عظیم اربعین خنثی می‌شود

نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس گفت: توطئه تجزیه کشورهای اسلامی با راهپیمایی عظیم اربعین حسینی به طور قطع خنثی می‌شود.
توطئه تجزیه کشورهای اسلامی با راهپیمایی عظیم اربعین خنثی می‌شود

View more posts from this author