توسعه گردشگری و تبادل خدمات بین اتاق‌های بازرگانی ایران و کردستان عراق

توسعه گردشگری و تبادل خدمات بین اتاق‌های بازرگانی ایران و کردستان عراق
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران گفت: تشکیل شرکت‌های حمل و نقل مشترک، همکاری در زمینه گردشگری و تبادل دانش‌های فنی از حوزه‌های مهم همکاری اتاق‌های بازرگانی ایران و کردستان عراق است.

توسعه گردشگری و تبادل خدمات بین اتاق‌های بازرگانی ایران و کردستان عراق

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران گفت: تشکیل شرکت‌های حمل و نقل مشترک، همکاری در زمینه گردشگری و تبادل دانش‌های فنی از حوزه‌های مهم همکاری اتاق‌های بازرگانی ایران و کردستان عراق است.
توسعه گردشگری و تبادل خدمات بین اتاق‌های بازرگانی ایران و کردستان عراق

View more posts from this author