توسعه فرهنگی و اجتماعی با گفت‌وگو و نقد سالم محقق می‌شود

توسعه فرهنگی و اجتماعی با گفت‌وگو و نقد سالم محقق می‌شود
معاون سیاسی استاندار اردبیل گفت: توسعه فرهنگی و اجتماعی با گفت‌وگو و نقد سالم محقق می‌شود.

توسعه فرهنگی و اجتماعی با گفت‌وگو و نقد سالم محقق می‌شود

معاون سیاسی استاندار اردبیل گفت: توسعه فرهنگی و اجتماعی با گفت‌وگو و نقد سالم محقق می‌شود.
توسعه فرهنگی و اجتماعی با گفت‌وگو و نقد سالم محقق می‌شود

View more posts from this author