توسعه شیرین‌سازی آب دریا جهت تامین آب شرب مردم هرمزگان

توسعه شیرین‌سازی آب دریا جهت تامین آب شرب مردم هرمزگان
استاندار هرمزگان توسعه شیرین‌سازی آب دریا جهت تامین آب شرب را از استراتژی‌های مهم در هرمزگان برشمرد و گفت: با این اقدام می‌توان آب سدها، روان‌آب‌ها، آب‌های فصلی و چشمه‌ها را جهت تغذیه دشت‌ها و منابع زیرزمینی مورد استفاده قرار داد.

توسعه شیرین‌سازی آب دریا جهت تامین آب شرب مردم هرمزگان

استاندار هرمزگان توسعه شیرین‌سازی آب دریا جهت تامین آب شرب را از استراتژی‌های مهم در هرمزگان برشمرد و گفت: با این اقدام می‌توان آب سدها، روان‌آب‌ها، آب‌های فصلی و چشمه‌ها را جهت تغذیه دشت‌ها و منابع زیرزمینی مورد استفاده قرار داد.
توسعه شیرین‌سازی آب دریا جهت تامین آب شرب مردم هرمزگان

View more posts from this author