توسعه شهر ابوموسی باید طبق نقشه تفصیلی باشد

توسعه شهر ابوموسی باید طبق نقشه تفصیلی باشد
مدیرکل راه و شهرساز هرمزگان گفت: شهرداری ابوموسی در شهرسازی این جزیره باید طبق نقشه تفصیلی و با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نماید.

توسعه شهر ابوموسی باید طبق نقشه تفصیلی باشد

مدیرکل راه و شهرساز هرمزگان گفت: شهرداری ابوموسی در شهرسازی این جزیره باید طبق نقشه تفصیلی و با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نماید.
توسعه شهر ابوموسی باید طبق نقشه تفصیلی باشد

تلگرام

View more posts from this author