توسعه شهری حاشیه‌نشینی و تخلیه روستاها را به دنبال دارد

توسعه شهری حاشیه‌نشینی و تخلیه روستاها را به دنبال دارد
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر ضرورت آغاز توسعه از روستاها گفت: آغاز توسعه از شهرها چیزی جز افزایش حاشیه‌نشینی و تخلیه روستاها به دنبال ندارد.

توسعه شهری حاشیه‌نشینی و تخلیه روستاها را به دنبال دارد

رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر ضرورت آغاز توسعه از روستاها گفت: آغاز توسعه از شهرها چیزی جز افزایش حاشیه‌نشینی و تخلیه روستاها به دنبال ندارد.
توسعه شهری حاشیه‌نشینی و تخلیه روستاها را به دنبال دارد

View more posts from this author