توسعه حلقه‌های شجره طیبه صالحین و ترویج منش‌پهلوانی در بین ورزشکاران

توسعه حلقه‌های شجره طیبه صالحین و ترویج منش‌پهلوانی در بین ورزشکاران
دبیر شورای‌ عالی بسیج ورزشکاران خراسان‌جنوبی گفت: محوری‌ترین برنامه این شورا توسعه و گسترش حلقه‌های شجره طیبه صالحین و ترویج منش پهلوانی در سطح اماکن و باشگاه‌های ورزشی است.

توسعه حلقه‌های شجره طیبه صالحین و ترویج منش‌پهلوانی در بین ورزشکاران

دبیر شورای‌ عالی بسیج ورزشکاران خراسان‌جنوبی گفت: محوری‌ترین برنامه این شورا توسعه و گسترش حلقه‌های شجره طیبه صالحین و ترویج منش پهلوانی در سطح اماکن و باشگاه‌های ورزشی است.
توسعه حلقه‌های شجره طیبه صالحین و ترویج منش‌پهلوانی در بین ورزشکاران

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author