توسعه بخش کشاورزی با استفاده از روش‌های نوین منابع بذر، کود و تکنیک‌های علمی

توسعه بخش کشاورزی با استفاده از روش‌های نوین منابع بذر، کود و تکنیک‌های علمی
معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه‌ و بودجه گفت: روش‌های نوینی در بخش‌های منابع بذر، کود و تکنیک‌های علمی کشاورزی وجود دارد که با به‌کارگیری این روش‌ها می‌توانیم بخش کشاورزی را توسعه داده و به اهداف خود در این زمینه برسیم.

توسعه بخش کشاورزی با استفاده از روش‌های نوین منابع بذر، کود و تکنیک‌های علمی

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه‌ و بودجه گفت: روش‌های نوینی در بخش‌های منابع بذر، کود و تکنیک‌های علمی کشاورزی وجود دارد که با به‌کارگیری این روش‌ها می‌توانیم بخش کشاورزی را توسعه داده و به اهداف خود در این زمینه برسیم.
توسعه بخش کشاورزی با استفاده از روش‌های نوین منابع بذر، کود و تکنیک‌های علمی

View more posts from this author