توسعه اقتصادی با برنامه‌ریزی صحیح امکانپذیر است/ از شیوع پاس‌کاری امور اقتصادی در ادارات ضرر می‌کنیم

توسعه اقتصادی با برنامه‌ریزی صحیح امکانپذیر است/ از شیوع پاس‌کاری امور اقتصادی در ادارات ضرر می‌کنیم
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه اقتصادی زمانی رخ خواهد داد که آن را باور و برایش برنامه‌‌ریزی مناسب و صحیح داشته باشیم.

توسعه اقتصادی با برنامه‌ریزی صحیح امکانپذیر است/ از شیوع پاس‌کاری امور اقتصادی در ادارات ضرر می‌کنیم

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه اقتصادی زمانی رخ خواهد داد که آن را باور و برایش برنامه‌‌ریزی مناسب و صحیح داشته باشیم.
توسعه اقتصادی با برنامه‌ریزی صحیح امکانپذیر است/ از شیوع پاس‌کاری امور اقتصادی در ادارات ضرر می‌کنیم

View more posts from this author