توجه ویژه کادر درمانی بیمارستان سیریک به امر سلامت مردم

توجه ویژه کادر درمانی بیمارستان سیریک به امر سلامت مردم
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در سفر به شهرستان سیریک از بیمارستان این شهرستان بازدید کرد و خطاب به مسؤولان و کادر درمانی این بیمارستان بر خدمت و توجه ویژه به امر سلامت مردم تاکید کرد.

توجه ویژه کادر درمانی بیمارستان سیریک به امر سلامت مردم

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در سفر به شهرستان سیریک از بیمارستان این شهرستان بازدید کرد و خطاب به مسؤولان و کادر درمانی این بیمارستان بر خدمت و توجه ویژه به امر سلامت مردم تاکید کرد.
توجه ویژه کادر درمانی بیمارستان سیریک به امر سلامت مردم

car

View more posts from this author