توجه ویژه انقلاب اسلامی به مسأله وقف و ساماندهی موقوفات/ به گسترش فهم قرآن در تربیت حافظان کلام وحی توجه شود

توجه ویژه انقلاب اسلامی به مسأله وقف و ساماندهی موقوفات/ به گسترش فهم قرآن در تربیت حافظان کلام وحی توجه شود
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به نیاز کشور به تربیت حافظان قرآن بر ضرورت توجه به فهم کلام وحی در کنار حفظ آن تأکید کرد.

توجه ویژه انقلاب اسلامی به مسأله وقف و ساماندهی موقوفات/ به گسترش فهم قرآن در تربیت حافظان کلام وحی توجه شود

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به نیاز کشور به تربیت حافظان قرآن بر ضرورت توجه به فهم کلام وحی در کنار حفظ آن تأکید کرد.
توجه ویژه انقلاب اسلامی به مسأله وقف و ساماندهی موقوفات/ به گسترش فهم قرآن در تربیت حافظان کلام وحی توجه شود

View more posts from this author