توجه به مسائل اعتقادی در سازمان تأمین اجتماعی حائز اهمیت است

توجه به مسائل اعتقادی در سازمان تأمین اجتماعی حائز اهمیت است
مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: در ساختار و بافت اجتماعی این سازمان، توجه به مسائل مذهبی و اعتقادی برای داشتن یک فرهنگ خوب حائز اهمیت است.

توجه به مسائل اعتقادی در سازمان تأمین اجتماعی حائز اهمیت است

مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: در ساختار و بافت اجتماعی این سازمان، توجه به مسائل مذهبی و اعتقادی برای داشتن یک فرهنگ خوب حائز اهمیت است.
توجه به مسائل اعتقادی در سازمان تأمین اجتماعی حائز اهمیت است

دانلود موزیک

View more posts from this author