توان دفاعی ایران بیش از تصور خیلی‌هاست/ استکبار جهانی از گسترش بسیج می‌ترسد

توان دفاعی ایران بیش از تصور خیلی‌هاست/ استکبار جهانی از گسترش بسیج می‌ترسد
معاون عملیات سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه توان دفاعی ایران بیش از تصور خیلی‌ها است، گفت: بسیج در دنیا در حال گسترش است و استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی از گسترش این نهاد مردمی می‌ترسند.

توان دفاعی ایران بیش از تصور خیلی‌هاست/ استکبار جهانی از گسترش بسیج می‌ترسد

معاون عملیات سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه توان دفاعی ایران بیش از تصور خیلی‌ها است، گفت: بسیج در دنیا در حال گسترش است و استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی از گسترش این نهاد مردمی می‌ترسند.
توان دفاعی ایران بیش از تصور خیلی‌هاست/ استکبار جهانی از گسترش بسیج می‌ترسد

View more posts from this author