توانمندسازی تعاونی‌ها و ایجاد زنجیره‌های تولید در بخش کشاورزی ضروری است

توانمندسازی تعاونی‌ها و ایجاد زنجیره‌های تولید در بخش کشاورزی ضروری است
عضو هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: توانمندسازی تعاونی‌ها و ایجاد زنجیره‌های تولید در بخش کشاورزی ضروری است.

توانمندسازی تعاونی‌ها و ایجاد زنجیره‌های تولید در بخش کشاورزی ضروری است

عضو هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: توانمندسازی تعاونی‌ها و ایجاد زنجیره‌های تولید در بخش کشاورزی ضروری است.
توانمندسازی تعاونی‌ها و ایجاد زنجیره‌های تولید در بخش کشاورزی ضروری است

View more posts from this author