توانایی تحقق مطالبات مردم را نداشته باشیم استعفا خواهیم داد/ خشکی زاینده‌رود و مدیریت آب را جدی نگرفتند

توانایی تحقق مطالبات مردم را نداشته باشیم استعفا خواهیم داد/ خشکی زاینده‌رود و مدیریت آب را جدی نگرفتند
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: قرار است تمام نمایندگان استان بدون توجه به گرایش‌های سیاسی یک‌صدا و متحد از طریق پیگیری تمامی راه‌های حقوقی و قانونی مردم تلاش کنند اما اگر توانایی مطالبات مردم را نداشته باشیم استعفا خواهیم داد.

توانایی تحقق مطالبات مردم را نداشته باشیم استعفا خواهیم داد/ خشکی زاینده‌رود و مدیریت آب را جدی نگرفتند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: قرار است تمام نمایندگان استان بدون توجه به گرایش‌های سیاسی یک‌صدا و متحد از طریق پیگیری تمامی راه‌های حقوقی و قانونی مردم تلاش کنند اما اگر توانایی مطالبات مردم را نداشته باشیم استعفا خواهیم داد.
توانایی تحقق مطالبات مردم را نداشته باشیم استعفا خواهیم داد/ خشکی زاینده‌رود و مدیریت آب را جدی نگرفتند

View more posts from this author