تهیه ملزومات 6 هزار دانش آموز نیازمند خراسان شمالی

تهیه ملزومات 6 هزار دانش آموز نیازمند خراسان شمالی
مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی ضمن بیان فعالیت‌های این نهاد در حمایت از دانش آموزان نیازمند از تهیه ملزومات 6 هزار دانش آموز نیازمند استان خبر داد.

تهیه ملزومات 6 هزار دانش آموز نیازمند خراسان شمالی

مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی ضمن بیان فعالیت‌های این نهاد در حمایت از دانش آموزان نیازمند از تهیه ملزومات 6 هزار دانش آموز نیازمند استان خبر داد.
تهیه ملزومات 6 هزار دانش آموز نیازمند خراسان شمالی

View more posts from this author