تهدید جان مردم منطقه در اثر خشکی دریاچه ارومیه یک واقعیت است

تهدید جان مردم منطقه در اثر خشکی دریاچه ارومیه یک واقعیت است
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تهدید جان مردم منطقه در اثر خشکی دریاچه ارومیه یک واقعیت است.

تهدید جان مردم منطقه در اثر خشکی دریاچه ارومیه یک واقعیت است

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تهدید جان مردم منطقه در اثر خشکی دریاچه ارومیه یک واقعیت است.
تهدید جان مردم منطقه در اثر خشکی دریاچه ارومیه یک واقعیت است

View more posts from this author