تهاجم فرهنگی را با خدمت به مردم مهار کنیم

تهاجم فرهنگی را با خدمت به مردم مهار کنیم
راوی دفاع مقدس گفت: تهاجم فرهنگی را باید با محبت، تواضع و خدمت به مردم مهار کنیم.

تهاجم فرهنگی را با خدمت به مردم مهار کنیم

راوی دفاع مقدس گفت: تهاجم فرهنگی را باید با محبت، تواضع و خدمت به مردم مهار کنیم.
تهاجم فرهنگی را با خدمت به مردم مهار کنیم

View more posts from this author