تنها راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی عمل به اقتصاد مقاومتی است

تنها راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی عمل به اقتصاد مقاومتی است
امام‌جمعه کرج گفت: مشکلات حال حاضر اقتصادی کشور با مذاکره و قراردادهای خارجی برطرف نخواهد شد بلکه طبق بیانات مقام معظم رهبری تنها راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی عمل به اقتصاد مقاومتی است.

تنها راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی عمل به اقتصاد مقاومتی است

امام‌جمعه کرج گفت: مشکلات حال حاضر اقتصادی کشور با مذاکره و قراردادهای خارجی برطرف نخواهد شد بلکه طبق بیانات مقام معظم رهبری تنها راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی عمل به اقتصاد مقاومتی است.
تنها راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی عمل به اقتصاد مقاومتی است

View more posts from this author