تنها حق را ملاک انتخاب‌های خود قرار بدهیم / باید به دنبال کمال در بندگی باشیم

تنها حق را ملاک انتخاب‌های خود قرار بدهیم / باید به دنبال کمال در بندگی باشیم
استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: ملاک انتخاب‌های ما نباید هوای نفس باشد، بلکه ما باید تنها حق را ملاک انتخاب‌های خود قرار بدهیم.

تنها حق را ملاک انتخاب‌های خود قرار بدهیم / باید به دنبال کمال در بندگی باشیم

استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: ملاک انتخاب‌های ما نباید هوای نفس باشد، بلکه ما باید تنها حق را ملاک انتخاب‌های خود قرار بدهیم.
تنها حق را ملاک انتخاب‌های خود قرار بدهیم / باید به دنبال کمال در بندگی باشیم

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author