تندباد و بارش‌های پاییزی ادامه می‌یابد

تندباد و بارش‌های پاییزی ادامه می‌یابد
وزش تندباد و ورود سامانه بارشی طی روزهای آینده به هوای استان اردبیل جلوه‌ای متفاوت خواهد داد.

تندباد و بارش‌های پاییزی ادامه می‌یابد

وزش تندباد و ورود سامانه بارشی طی روزهای آینده به هوای استان اردبیل جلوه‌ای متفاوت خواهد داد.
تندباد و بارش‌های پاییزی ادامه می‌یابد

View more posts from this author