تمرین مشکی‌پوشان با عنایتی/ مرزبان در جلسه با مدیران باشگاه

تمرین مشکی‌پوشان با عنایتی/ مرزبان در جلسه با مدیران باشگاه
تمرین امروز تیم مشکی‌پوشان در حالی در مشهد برگزار شد که سرمربی این تیم بازهم در این تمرین غیبت داشت.

تمرین مشکی‌پوشان با عنایتی/ مرزبان در جلسه با مدیران باشگاه

تمرین امروز تیم مشکی‌پوشان در حالی در مشهد برگزار شد که سرمربی این تیم بازهم در این تمرین غیبت داشت.
تمرین مشکی‌پوشان با عنایتی/ مرزبان در جلسه با مدیران باشگاه

View more posts from this author