تمرین تیم تراکتورسازی در زمین فجر عاشورا

تمرین تیم تراکتورسازی در زمین فجر عاشورا
شاگردان یحیی گل‌محمدی امروز در زمین مجموعه ورزشی فجر عاشورا تمرین کردند‌.

تمرین تیم تراکتورسازی در زمین فجر عاشورا

شاگردان یحیی گل‌محمدی امروز در زمین مجموعه ورزشی فجر عاشورا تمرین کردند‌.
تمرین تیم تراکتورسازی در زمین فجر عاشورا

View more posts from this author