تمام واحدهای مسکن مهر دماوند تا پایان امسال واگذار می‌شود

تمام واحدهای مسکن مهر دماوند تا پایان امسال واگذار می‌شود
فرماندار شهرستان دماوند گفت: اگر تعاونی‌ها همکاری داشته باشند، تا پایان امسال تمام واحدهای مسکن مهر این شهرستان تحویل می‌شود.

تمام واحدهای مسکن مهر دماوند تا پایان امسال واگذار می‌شود

فرماندار شهرستان دماوند گفت: اگر تعاونی‌ها همکاری داشته باشند، تا پایان امسال تمام واحدهای مسکن مهر این شهرستان تحویل می‌شود.
تمام واحدهای مسکن مهر دماوند تا پایان امسال واگذار می‌شود

View more posts from this author