تمام نقاط ایران دارای گسل است

تمام نقاط ایران دارای گسل است
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با بیان اینکه تمام نقاط ایران دارای گسل است، گفت: 4 زلزله از 20 زلزله بزرگی که در جهان اتفاق افتاده، مربوط به ایران است.

تمام نقاط ایران دارای گسل است

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با بیان اینکه تمام نقاط ایران دارای گسل است، گفت: 4 زلزله از 20 زلزله بزرگی که در جهان اتفاق افتاده، مربوط به ایران است.
تمام نقاط ایران دارای گسل است

View more posts from this author