تمام تلاشم رسیدن به دوبنده تیم ملی است

تمام تلاشم رسیدن به دوبنده تیم ملی است
قهرمان وزن 60 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور در گروه ج گفت: تمام تلاشم را خواهم کرد تا به دوبنده تیم ملی برسم.

تمام تلاشم رسیدن به دوبنده تیم ملی است

قهرمان وزن 60 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور در گروه ج گفت: تمام تلاشم را خواهم کرد تا به دوبنده تیم ملی برسم.
تمام تلاشم رسیدن به دوبنده تیم ملی است

View more posts from this author