تمامی روستاهای آذربایجان‌غربی در مقابل حوادث غیرمترقبه بیمه می‌شوند

تمامی روستاهای آذربایجان‌غربی در مقابل حوادث غیرمترقبه بیمه می‌شوند
استاندار آذربایجان‌غربی با تاکید بر ضرورت توجه به بیمه روستایی گفت: در این رابطه تمامی روستاهای آذربایجان‌غربی در مقابل حوادث غیرمترقبه بیمه می‌شوند.

تمامی روستاهای آذربایجان‌غربی در مقابل حوادث غیرمترقبه بیمه می‌شوند

استاندار آذربایجان‌غربی با تاکید بر ضرورت توجه به بیمه روستایی گفت: در این رابطه تمامی روستاهای آذربایجان‌غربی در مقابل حوادث غیرمترقبه بیمه می‌شوند.
تمامی روستاهای آذربایجان‌غربی در مقابل حوادث غیرمترقبه بیمه می‌شوند

View more posts from this author