تلفات 18000 نفری در جاده‌های ایران/ جهان تا سال 2030 به خدمات سلامت و روان بیشتری نیاز دارد

تلفات 18000 نفری در جاده‌های ایران/ جهان تا سال 2030 به خدمات سلامت و روان بیشتری نیاز دارد
در نخستین سمپوزیوم ملی روانشناختی در سوانح و بلایا استان فارس بر حادثه‌خیز بودن ایران و لزوم ارائه بیشتر خدمات سلامت و روان برای ایران که درصد بالاتری از جمعیت آن شهرنشین هستند،‌ تاکید شد.

تلفات 18000 نفری در جاده‌های ایران/ جهان تا سال 2030 به خدمات سلامت و روان بیشتری نیاز دارد

در نخستین سمپوزیوم ملی روانشناختی در سوانح و بلایا استان فارس بر حادثه‌خیز بودن ایران و لزوم ارائه بیشتر خدمات سلامت و روان برای ایران که درصد بالاتری از جمعیت آن شهرنشین هستند،‌ تاکید شد.
تلفات 18000 نفری در جاده‌های ایران/ جهان تا سال 2030 به خدمات سلامت و روان بیشتری نیاز دارد

View more posts from this author