تلاش می‌کنیم سطح روابط تجاری پاکستان و ایران افزایش یابد

تلاش می‌کنیم سطح روابط تجاری پاکستان و ایران افزایش یابد
رئیس هیأت تجاری ایالت بلوچستان پاکستان گفت: تلاش می‌کنیم سطح روابط تجاری دو کشور پاکستان و ایران افزایش یابد که باید در این راستا امتیازاتی را برای تجار و بازرگانان در نظر بگیریم.

تلاش می‌کنیم سطح روابط تجاری پاکستان و ایران افزایش یابد

رئیس هیأت تجاری ایالت بلوچستان پاکستان گفت: تلاش می‌کنیم سطح روابط تجاری دو کشور پاکستان و ایران افزایش یابد که باید در این راستا امتیازاتی را برای تجار و بازرگانان در نظر بگیریم.
تلاش می‌کنیم سطح روابط تجاری پاکستان و ایران افزایش یابد

View more posts from this author