تلاش می‌کنند اتحاد تیم فولاد را از بین ببرند/ حضور تماشاگر به نفع هر 2 تیم مهمان و میزبان است

تلاش می‌کنند اتحاد تیم فولاد را از بین ببرند/ حضور تماشاگر به نفع هر 2 تیم مهمان و میزبان است
سرمربی تیم فولاد خوزستان گفت: تیم فولاد با اتحاد و دوستی شکل گرفته و خیلی‌ها سعی کردند که این اتحاد را از بین ببرند که موفق نبودند.

تلاش می‌کنند اتحاد تیم فولاد را از بین ببرند/ حضور تماشاگر به نفع هر 2 تیم مهمان و میزبان است

سرمربی تیم فولاد خوزستان گفت: تیم فولاد با اتحاد و دوستی شکل گرفته و خیلی‌ها سعی کردند که این اتحاد را از بین ببرند که موفق نبودند.
تلاش می‌کنند اتحاد تیم فولاد را از بین ببرند/ حضور تماشاگر به نفع هر 2 تیم مهمان و میزبان است

View more posts from this author