تلاش برای تأمین آب 500 هکتار از اراضی کشاورزی مناطق عشایری کهگیلویه و بویراحمد

تلاش برای تأمین آب 500 هکتار از اراضی کشاورزی مناطق عشایری کهگیلویه و بویراحمد
معاون عمرانی امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد از تلاش برای تأمین آب 500 هکتار اراضی کشاورزی مناطق عشایری استان خبر داد.

تلاش برای تأمین آب 500 هکتار از اراضی کشاورزی مناطق عشایری کهگیلویه و بویراحمد

معاون عمرانی امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد از تلاش برای تأمین آب 500 هکتار اراضی کشاورزی مناطق عشایری استان خبر داد.
تلاش برای تأمین آب 500 هکتار از اراضی کشاورزی مناطق عشایری کهگیلویه و بویراحمد

ganool review

View more posts from this author