تلاش برای ارتقای سهم ارزش افزوده بخش صنعت آذربایجان غربی

تلاش برای ارتقای سهم ارزش افزوده بخش صنعت آذربایجان غربی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی از تلاش برای ارتقای سهم ارزش افزوده در بخش صنعت این استان خبر داد.

تلاش برای ارتقای سهم ارزش افزوده بخش صنعت آذربایجان غربی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی از تلاش برای ارتقای سهم ارزش افزوده در بخش صنعت این استان خبر داد.
تلاش برای ارتقای سهم ارزش افزوده بخش صنعت آذربایجان غربی

تکنولوژی جدید

View more posts from this author