تقویت اقتصاد روستایی تنها راه نجات اقتصاد ایران است/روحانی نباید نسبت به زنان در کابینه کم‌لطفی کند

تقویت اقتصاد روستایی تنها راه نجات اقتصاد ایران است/روحانی نباید نسبت به زنان در کابینه کم‌لطفی کند
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت با دارا بودن 68 هزار روستا و آبادی در ایران برای تقویت اقتصاد خود باید به حوزه روستایی رسیدگی کند،گفت:تقویت اقتصاد روستایی تنها راه نجات اقتصاد ایران است.

تقویت اقتصاد روستایی تنها راه نجات اقتصاد ایران است/روحانی نباید نسبت به زنان در کابینه کم‌لطفی کند

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت با دارا بودن 68 هزار روستا و آبادی در ایران برای تقویت اقتصاد خود باید به حوزه روستایی رسیدگی کند،گفت:تقویت اقتصاد روستایی تنها راه نجات اقتصاد ایران است.
تقویت اقتصاد روستایی تنها راه نجات اقتصاد ایران است/روحانی نباید نسبت به زنان در کابینه کم‌لطفی کند

View more posts from this author